Aktualności

PRACODAWCO ZATRUDNIASZ PRACOWNIKA ZADBAJ O DOKUMENTY 2023-11-21

ZAŁÓŻ AKTA OSOBOWE LUB ZLEĆ TO NAM


 

1.      Przed nawiązaniem stosunku pracy możesz poprosić o wypełnienie kwestionariusza dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

2.      Jeśli zdecydujesz się na kandydata – pozyskaj dane niezbędne do zawarcia umowy o pracę. Poproś o wypełnienie kwestionariusza dla pracownika

3.      Przygotuj dla nas dane do sporządzenie umowy o pracę – wg naszego wzoru nr 1

4.      Ustal, czy są członkowie rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego – uzupełnij dane na naszym wzorze nr 2

5.      Przekaż nam te dane – przygotujemy umowę o pracę i skierowanie na badania lekarskie

6.      Przed dopuszczeniem do pracy pracownik musi dostarczyć zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu wstępnym – od lekarza medycyny pracy - do pracy na danym stanowisku (koszt badania pokrywa pracodawca)

7.      Jeżeli masz uprawnienia – przeszkol pracownika z zakresu BHP do pracy na danym stanowisku i wypełnij Kartę szkolenia wstępnego lub skorzystaj z usług firmy szkolącej z przepisów BHP – zrób też sam szkolenia dla pracodawców! Szkolenie wstępne jest ważne 6 miesięcy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz 12 m-cy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych i inżynieryjno-technicznych – po tym okresie szkolenie okresowe musi przeprowadzić osoba posiadająca kwalifikacje inspektora BHP.

8.      Daj do wypełnienia i podpisania PIT-2 – konieczna informacja czy mamy naliczać ulgę podatkową oraz

pobierz Oświadczenie o podwyższonych kosztach związanych z dojazdem do pracy z innej miejscowości.

9.      Poproś o świadectwo ukończenia ostatniej szkoły lub dyplom potwierdzający ukończenie studiów oraz kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy – tylko na tej podstawie możesz ustalić przysługujący wymiar urlopu.

10.  Poproś o dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje – jeśli dotyczy to danego stanowiska

11.  Poproś o numer rachunku bankowego do przekazywania wynagrodzenia lub o podpisanie wniosku o przekazywanie wynagrodzenia w gotówce.

12.  Przeszkol pracownika z używania kasy fiskalnej – i daj do podpisania załącznik do rozporządzenia o kasach (jeśli dotyczy).

13.  Wręcz informację wynikającą z art. 29 §3 KP – dane o porze nocnej, urlopie, okresie wypowiedzenia itp. oraz zapoznaj pracownika z obwieszczeniem o systemie czasu pracy.

14.  Zapoznaj pracownika z przepisami dotyczącymi równego traktowania i daj oświadczenie do podpisu.

15.  Przygotuj z BHPowcem lub pobierz z Internetu i przystosuj dla swoich potrzeb Ocenę Ryzyka Zawodowego, daj do przeczytania pracownikowi oraz zadbaj o podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z nim przez pracownika.

16.  Poinformuj pracownika o monitoringu wizyjnym (jeśli dotyczy).

17.  Poinformuj pracownika o przepisach RODO – daj do podpisania oświadczenie.

18.  Poinformuj pracownika o PPK – zapisz do PPK lub zadbaj o deklarację o rezygnacji lub przystąpieniu do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

19.  Możesz sporządzić dodatkowo zakres czynności obowiązujący pracownika.

 

Pracodawco pamiętaj, że na zgłoszenie do ZUS jest tylko 7 dni od daty nawiązania stosunku pracy.

 

Potem – ustal z pracownikami jak w Twojej firmie wygląda potwierdzenie obecności – możesz wprowadzić listę obecności, a musisz zaprowadzić ewidencję czasu prac – to podstawowy dokument, który kontroluje Inspekcja Pracy!

Zmiany 2023 - ZUS i KADRY 2023-01-29

1) Składki przedsiębiorcy:

- pełna składka na ubezpieczenie społeczne wzrasta z 1211,28 do kwoty miesięcznej – 1418,48 zł (wzrost o 207,20 zł)

 

- natomiast składka preferencyjna – 2 letnia ulga dla nowych przedsiębiorców – będzie wynosiła: w okresie od 01 do 06.2023 - 331,26 zł, od 07 – 12.2023 – 341,72 zł (podstawa zależny od minimalnego wynagrodzenia, a ono w 2023 roku zmieni od stycznia i od lipca).

 

- w składce na ubezpieczenie zdrowotne zasadniczo nie ma zmian – przy KPIR liczona jako % od dochodu – przy czym nie mniej niż 314,10 zł w pierwszej połowie roku i 324,00 zł w drugiej połowie (zależy od płacy minimalnej)

 

   przy ryczałcie          – w progu do 60 tys. przychodu – zdr. będzie wynosiła 376,16 zł

                                      – w progu do 300 tys. – zdr. będzie wynosiła 626,93 zł

                          – w progu powyżej 300 tys. – zdr. będzie wynosiła 1128,48 zł

 

2) Wynagrodzenie minimalne

Od stycznia zmienia się kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę z 3010 zł – na kwotę 3490 zł brutto,

co oznacza wzrost wynagrodzenia netto z 2364,56 do kwoty 2709,48 zł (wzrost o 344,92)

a wzrost obciążeń pracodawcy – tzw. brutto brutto z kwoty 3626,46 do kwoty 4204,75  zł (wzrost o 578,29 na 1 pracownika).

Od lipca – kolejny wzrost na kwotę 3600,00 zł brutto!

 

3) Nowy PIT-2

Pracownicy – jeśli chcą korzystać z nowych ulg aktualnie wprowadzonych: ulga dla rodzin 4+, dla seniorów, dla powracających z zagranicy lub pracują w kilku miejscach pracy – mogą złożyć nowe oświadczenia PIT-2 (wzór w załączeniu)

Jeśli dane nie uległy zmianie – składane uprzednio PIT-2 pozostają ważne.

 

4) PIT-2 dla zleceniobiorców

Zleceniobiorcy – od tego roku również po raz pierwszy mogą złożyć wniosek PIT-2 – tj. wniosek o stosowanie ulgi podatkowej w wysokości miesięcznej 1/12 ulgi rocznej (jak zwykli pracownicy).

 

5) Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Od stycznia rośnie również minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia – będzie wynosiła 22,80 zł brutto

Od lipca z kolei – 23,50 zł brutto

(W 2022 roku wynosiła 19,70 zł)

 

 6) PPK – pracownicze plany kapitałowe

Od 1 marca 2023 tracą ważność wszystkie oświadczenia pracowników o rezygnacji z PPK.

W związku z tym:

LUTY:

- w trakcie miesiąca lutego należy poinformować pracowników, że w 2023 roku odbywa się pierwszy autozapis do PPK 

 MARZEC:

- od dnia 01 marca najwcześniej! – należy pobrać od pracowników nowe deklaracje rezygnacji

- jeśli pracownicy nie złożą tych deklaracji – będzie to oznaczało, że chcą przystąpić do PPK. Wówczas należy w marcu wybrać instytucję zarządzającą PPK, podpisać umową, zgłosić tam pracowników i w miesiącu kwietniu odprowadzić składki do PPK, potrącone z wynagrodzenia

pracowników i dopłacone przez pracodawcę za miesiąc marzec 2023 r.

 

7) Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Wszyscy przedsiębiorcy – po raz pierwszy w 2023 roku muszą złożyć zeznanie roczne – w zakresie składki zdrowotnej. Zeznanie to ma być zrobione wraz z deklaracją rozliczeniową za miesiąc kwiecień 2023 – czyli do 20 maja.  

Z rozliczenia rocznego, może wynikać konieczność znacznej dopłaty składki zdrowotnej (np. na skutek różnicy remanentów, u ryczałtowców przy przekroczeniu progu)


Jeśli z kolei okaże się, że powstała nadpłata składki zdrowotnej za rok 2022, należy wtedy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty – do końca maja! Brak wniosku spowoduje zaliczenie nadpłaty na bieżące składki. 

Nowszy Ład - zmiany od lipca 2022-06-05

Biura rachunkowe jeszcze mierzą się z przepisami tzw. Nowego Ładu wprowadzonymi od stycznia 2022 roku, a Rząd już szykuje kolejne zmiany.  22 kwietnia 2022 Rada Ministrów przyjęła PROJEKT zmiany ustawach podatkowych. Zatem zaczynamy cykl artykułów o zmianach proponowanych przez Rząd. Podkreślmy, że na razie to tylko projekt …

 

PIT – 12 proc. od 1 lipca 2022 roku

 

Stawka PIT spadnie z 17 proc. do 12 proc. w pierwszym przedziale podatkowym do 120 tys. zł.

 

Obniżka PIT dotyczy podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców.

 

Preferencje przy składce zdrowotnej

 

Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli CZĘŚCIOWO pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu.

 

W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

   

Ulgi

Ulga dla klasy średniej, której nikt nie wiedział jak liczyć J zostanie zlikwidowana. W zamian – obniżono dla wszystkich podatek (nie tylko dla klasy średniej – z 17 do 12%)

Przy czym, jak dobrze wiemy – osoby zatrudnione z wynagrodzeniem minimalnym – aktualnie podatku w ogóle nie płacą, czyli … zmniejszenie stawki z 17 do 12% - dla tej grupy podatników nie ma żadnego znaczenia.

 

Wg rządu - wprowadzone zmiany mają być korzystne lub neutralne dla podatników. Osoby, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej …. Czyli jedno zeznanie roczne biura rachunkowe będę robić: po nowemu, po staremu, z ulgą, albo bez …

 

Przynajmniej emerytów nie będziemy rozliczać, bo skoro nie zapłacą podatku z uwagi na kwotę wolną, to też nie skorzystają z żadnych ulg, np. na zakup leków …

·         Przy okazji reformy zlikwidowana zostanie tzw. abolicja podatkowa, a ulga na zabytki będzie dotyczyć tylko wydatków na remont. Wprowadzone zostanie też nowe zabezpieczenie w postaci zatwierdzenia remontu przez konserwatora.

  

Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach

 

Wg projektu – ponoć rozwiązany zostanie problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby, które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po zmianach od 1 stycznia 2023 r. będą one mogły upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys. zł) – np. po 1/3 ulgi

 

 

W przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek.

… tylko niech KADROWCY się nie pomylą, że rozliczają tylko 1/3 bo …. Wina KSIĘGOWYCH już w tym nowym ładzie była

 

 Uchylony zostanie podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r. Tym samym obowiązywał będzie jednolity system obliczania zaliczek.

HURA nie będziemy liczyć po nowemu i staremu… na etapie zaliczek tylko dopiero przy zeznaniach rocznych.

 

Dla samotnych rodziców


Wprowadzone zostanie wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł. Samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł.

  

Wspólne rozliczenie zastąpi – wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. – ulgę w wysokości 1500 zł.

 

Czyli rozwiązanie lepsze, że to co było od stycznia 2022, ale jednak nie jest to powrót do stany sprzed Nowego Ładu.

  

Preferencje dla rodzin i dzieci – tu akurat wszystko super! Ale poczekajmy na zapisy ustawowe

 

Zwiększy się kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).

 

Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. Oznacza to, że dziecko będzie traktowane, jako odrębny podatnik i obok rodzica, korzystać będzie z kwoty wolnej 30 tys. zł.

 

Ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ oraz pracujących seniorów) będą obejmować również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. Dzięki temu od zasiłków nie będzie podatku – do ustalonego w tych ulgach limitu.

Nowa składka zdrowotna 2022-01-25


21 stycznia 2022 r. Prezes GUS ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku wyniosło 6221,04 zł. 75% tej kwoty stanowi podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego ustalanego na styczeń 2022 roku dla osób opodatkowanych podatkiem dochodowym, a dla osób, które wybrały podatek zryczałtowany – na cały 2022 rok.

 

Niestety niedopracowane przepisy Polskiego Ładu nadal nie wyjaśniają, czy przedsiębiorcy na podatku liniowym powinni zastosować za styczeń 2022 roku 4,9% czy 9% stawkę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pojawia się w tym temacie dużo sprzeczności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych twierdzi jednak, że stopa wyniesie 9 proc., czyli tyle, ile wynosiła do tej pory. Ale z nowych przepisów Polskiego Ładu wynika co innego - że liniowców będzie już obowiązywać nowa wysokość składki - 4,9 proc. Miejmy nadzieję, że do 20 lutego – czyli nowego terminu opłacania składek na ZUS otrzymamy jednoznaczną odpowiedź. Znając życie należy jednak przygotować się na wariant mniej korzystny dla przedsiębiorców – czyli dla wszystkich składka będzie stanowiła 9%.

 

Zatem za styczeń dla osób opodatkowanych na skali podatkowej i podatkiem liniowym składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosiła: 419,92 zł.

 

Z kolei dla ryczałtowców:

- których przychody nie przekraczają 60 tys. zł – 335,94 zł

- których przychody mieszczą się w przedziale od 60 tys. do 300 tys. zł – 559,89 zł

- których przychody przekraczają rocznie 300 tys. zł – 1007,81 zł.

Nowy Ład - informacje wstępne 2021-11-26

W zasadzie już mamy ustawę o nowym ładzie

Lotem błyskawicy Sejm przeczytał pierwotny projekt ustawy wprowadzającej tzw. Polski Ład – około 600 stron tekstu prawniczego w kilka godzin (znawcy obliczyli, że przeczytanie jednej strony zajęło posłom aż 20 sekund!) i skierował projekt do Senatu. Senatorowie ustawie poświęcili prawie miesiąc czasu. Wysłuchali postulatów księgowych, doradców podatkowych, przedstawicieli Lewiatan i zgłosili 75 poprawek –
w tym najważniejszą, przesuwającą ustawę o 1 rok.

Sejm „przeczytał” poprawki i … niemal wszystkie odrzucił! 

Aktualnie ustawa jest już opublikowana w Dzienniku Ustaw.

         Obiektywnie rzecz biorąc – kilka zmian jest na plus:

·         Zmiana kwoty wolnej od opodatkowania do 30.000 zł

·         Zmiana I progu podatkowego do 120.000 zł

·         Zasady wspólnego rozliczenia podatkowe dla „świeżych” małżonków

·         Ulga na B+R, robotyzację, pracowników innowacyjnych … ale raczej  „naszych” firm to nie dotyczy

 Obiektywnie rzecz biorąc – największa zmiana jest na minus:

·         Składka zdrowotna nie będzie w ogóle odliczana od podatku

·         Składka zdrowotna przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej lub podatku liniowym będzie opłacana od ich realnego dochodu w danym miesiącu (ale nie mniejszego niż 3010 zł)

·         Składka zdrowotna dla przedsiębiorców na ryczałcie będzie nadal obliczana w sposób zryczałtowany, ale zależnie od progów przychodu wypracowanego w danym roku

Ponieważ składka zdrowotna będzie obliczana od dochodu i nie będzie pomniejszała podatku, w rzeczywistości staje się ona „para podatkiem”.

Czy w takim razie w ogóle jest jakakolwiek kwota wolna od podatku? skoro od 30.000 zł i tak trzeba oddać 9%?


Leasing a Nowy Polski ŁAD 2021-10-28
Szanowni Państwo!
 
Jak zapewne każdy z Państwa wie, aktualnie w Senacie jest procedowana tzw. ustawa Polski Ład lub Nowy Ład ...
Po przegłosowaniu w Senacie ustawa, musi wrócić do Sejmu, który “przeczyta” te ponad 600 stron w czasie 3 godzin, odrzucając większość poprawek Senatu i druk trafi do podpisu do Prezydenta RP i publikacji w Dzienniku Ustaw. Jeśli cały ten proces zakończy się do 30 listopada – Ustawa Polski Ład wejdzie w życie od dnia 01 stycznia 2022 roku.
Czy wejdzie i w jakim ostatecznie kształcie będzie ta ustawa, która zmienia kilkanaście innych ustaw podatkowych i karno-skarbowych – nikt tego teraz nie wie.
Ale myślę, że trzeba przygotować się na to, że TAK – wejdzie.
 
Jedną ze zmian – jest zmiana dotycząca sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu.
Teraz jest tak, że po wykupieniu samochodu podatnik ma prawo podjąć decyzję, czy taki samochód:
1) wprowadza do majątku trwałego firmy i dalej go użytkuje na normalnych zasadach, mając z tyłu głowy informację, że gdy po kliku miesiącach, latach będzie go sprzedawał – będzie to zawsze sprzedaż na fakturę VAT (w przypadku VATowców) i powstanie VAT należny do zapłaty oraz podatek dochodowy do zapłaty. W przypadku podatników zwolnionych z VAT – sprzedaż na fakturę ze stawką zw, zatem VATu oczywiście nie ma, ale zawsze powstaje przychód do opodatkowania.
lub
2) podatnik podejmuje decyzję, że samochód wykupiony z leasingu nie będzie w ogóle użytkowany w firmie podatnika i faktura nie jest przekazywana do księgowości. Oznacza to, że samochód taki staje się majątkiem prywatnym podatnika i jak każdy inny ruchomy majątek prywatny sprzedany po upływie pełnych 6 miesięcy kalendarzowych – nie rodzi żadnych skutków podatkowych.
 
Wg aktualny zapisów w projekcie Polskiego Ładu – samochody WYKUPIONE DO MAJĄTKU PRYWATNEGO do końca tego roku obejmą przepisy przejściowe – i także ich sprzedaż po nowym roku (ponieważ musi minąć te 6 miesięcy) nie będzie powodowała żadnych skutków podatkowych.
 
 
Od stycznia – samochód wykupiony do majątku prywatnego i sprzedany w okresie 6 LAT od wykupu – będzie obciążony podatkiem dochodowym, jak sprzedaż z działalności gospodarczej.
 .... chyba, że go komuś podarujemy ;)
 
ALE .... proszę spojrzeć w swoje umowy leasingowe – jeśli już spłacacie Państwo co najmniej 25 ratę i wykup jest ustalony na poziomie 1% (bardzo niska kwota wykupu), i generalnie nosicie się Państwo z zamiarem szybkiej sprzedaży takiego auta, by np. wziąć nowy pojazd w leasing – może warto zadzwonić do firmy leasigowej i dowiedzieć się, czy jest możliwa wcześniejsza spłata i wykup (faktura na zakup samochodu od leasingu) jeszcze w tym roku!
 
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.


Ostatni etap wdrożenia PPK 2021-03-14

1.      PPK – czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

to jeden z pomysłów rządu dzięki któremu docelowo ma zostać zabezpieczona przyszła emerytura pracowników. Jak wiadomo, w Polsce występuje problem z demografią i wypłatą emerytur stąd powstał pomysł na "dodatkową emeryturę", która teoretycznie ma nas w przyszłości.

Wpłaty do PPK będą głównie finansowane przez pracodawcę oraz pracownika. Niewielką kwotę dokłada również skarb Państwa.

Pracownik uczestniczący w PPK będzie miał potrącane ze swojej pensji brutto 2% wynagrodzenia obowiązkowo z możliwością rozszerzenia o kolejne 2%. (2800 zł brutto *2% = 56 zł – wpłata podstawowa)

Pracodawca dokłada obowiązkowe 1,5% wynagrodzenia z możliwością dopłaty 2,5%.  (2800 zł brutto *1,5% = 42 zł wpłata podstawowa)

Dopłata pracodawcy staje się przychodem dla pracownika – zatem pracownikowi będzie również potrącany podatek dochodowy w wysokości około 7 zł. Czyli łącznie wynagrodzenie netto pracownika zmniejszy się o około 63 zł miesięcznie.

Skarb Państwa oferuje 250 zł dopłaty powitalnej oraz co rok 240zł.

2.      Kto musi rozważyć wdrożenie PPK?

Wdrożenie PPK jest obowiązkowe dla obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców zatrudniających pracowników na podstawie umów o pracę, lub zleceniobiorców podlegających pod ubezpieczenia społeczne.

Przy czym:

1)      w przypadku MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW– tj. podmiotów, które zatrudniają do 9 osób, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK przepisów tej ustawy do takich podmiotów nie stosuje się. Tzn. oprócz zebrania deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK – nic więcej nie trzeba robić.

 

2)      POZOSTAŁE PODMIOTY – zatrudniające 10 i więcej osób – mają obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Obowiązek ten występuje równie wtedy, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożyły przed upływem ostatecznego terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK rezygnację z dokonywania wpłat do PPK.

 

Czyli decyzje osób zatrudnionych w zakresie dokonywania wpłat do PPK nie mają znaczenia dla obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. To oznacza, że zasadniczo, nawet jeśli zatrudnieni nie są zainteresowani oszczędzaniem w PPK, podmiot zatrudniający powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Zawarcie tej umowy nie jest związane z żadnymi kosztami, a pozwala na rozpoczęcie w każdej chwili oszczędzania w programie pracownikom, którzy zmienią zdanie, czy nowozatrudnionym.

 

3.      Terminy na wdrożenie PPK – ostatni etap

Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się IV i ostatni etap wdrożenia PPK. Z tym dniem reżimem ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) (dalej: ustawa o PPK) zostały objęte podmioty zatrudniające, które nie utworzyły PPK we wcześniejszych etapach wdrażania programu (przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2019 r. zatrudniali mniej niż 20 osób albo rozpoczęli działalność po tej dacie).

Teraz podmioty te zobowiązane są do utworzenia PPK i umożliwienia zatrudnionym oszczędzania w tym programie.

Terminy w związku z PPK dla przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 20 pracowników:

·         od 1 stycznia 2021 r. objęcie ustawą o PPK,

·         do 23 kwietnia 2021 r. podpisanie umowy o zarządzanie PPK z instytucjami finansowymi,

·         do 10 maja 2021 r. – podpisanie umów o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową - w imieniu przystępujących do PPK pracowników,

·         do 15. dnia miesiąca – przekazywanie wpłat do Instytucji Finansowych, tj. do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone i pobrane.

 

Panel Kliena ON-LINE 2021-02-15

Szanowni Państwo!

Rozpoczęliśmy prace zmierzające do wdrożenia Panelu Klienta ON-LINE. Zaproszenie, które Państwo otrzymaliście ode mnie jest pierwszym i koniecznym krokiem :) by misja wdrożenia zakończyła się sukcesem.


W panelu znajdziecie Państwo informacje o swoich należnościach publiczno-prawnych - tj. składkach na ZUS i podatkach - dane z całego roku w jednym miejscu, a nie w kilkunastu mailach otrzymywanych z różnych adresów pracowników biura.


Aplikacja umożliwia również wystawianie faktur sprzedażowych o czytelnej i przejżystej formie oraz przesyłanie przez Państwa skanów Waszych faktur - które z pewnością trafią do ksiegowej, a nie zawieruszą się w kilkudziesięciu innych mailach, które codziennie otrzymujemy.


Mam nadzieję, że w niedługim czasie platforma ta stanie się naszym podstawowym kanałem komunikacji elektronicznej!


Marta

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2024 Biuro Rachunkowe "MARTA" Sp. z o.o. Regulamin serwisu